bg

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İDÇ Liman İşletmeleri, insan sağlığını hayatın her alanında olduğu gibi çalışma ortamında da en temel değer olarak kabul etmekte, yaşanacak her kaybı sıfıra indirmek ve sürekli iyileştirmeleri birinci hedef olarak benimsemektedir. Bu alanda yenilikçiliği ve teknolojinin sağladığı faydaları iş sağlığı ve güvenliği ile buluşturmayı ilke edinmiştir.

İDÇ Liman işletmelerinde her işin güvenli yürütülmesi birinci kuraldır;

İDÇ Liman İşletmelerinin iş sağlığı ve güvenliği politikaları;

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenli kültürü oluşturabilmek adına eğitimlerin ve bilgilendirmelerin sürekli ve kesintisiz olmasını, çalışanların katılımını sağlamak
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını sıfıra indirmek,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve kabul edilebilir seviyeye ulaşmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini uygulayarak sürekli iyileştirmeler yaparak iş kazalarını ve hastalıklarını elimine etmek.
  • Ulusal, uluslararası mevzuat ve yasalara bağlı kalmak ve İDÇ Liman İşletmeleri kurallarını ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturmak
  • Daha iyi iyileştirmeler yapmak adına İş sağlığı ve güvenliği kayıtlarını şeffaf ve izlenebilir olarak tutmak, bütün verileri sürekli incelemek ve analizler yapmak,
  • Çalışanların bedenen ve ruhen vücut bütünlüğünü bozabilecek, çevreye ve doğaya zarar verebilecek çalışma ortamına veya ekipmana, makinaya zarar verebilecek, komşu işletmeleri etkileyebilecek, yaşanan veya yaşanma potansiyeli olan her olay ve kazayı tekrarının yaşanmaması adına gerekli önlemleri almak,

Çünkü insan sağlığı, şansa bırakılamayacak kadar değerlidir…
docxfilePDF